Sunday, June 18, 2023

NHÀ KHỞI NGHIỆP - KINH DOANH THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH

Royal Books - The Good Books That Change Life

 NHÀ KHỞI NGHIỆP - KINH DOANH THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH - Kỳ 5

Một trong những câu hỏi quan trọng trong khởi nghiệp kinh doanh - không phải là bạn bán gì? mà lập tại sao bạn bán những gì bạn làm. Vậy cơ hội quan trọng nhất trong khởi nghiệp kinh doanh không phải là làm gì? mà là tại sao bạn đang làm những gì bạn đang làm. 

Câu hỏi quan trọng nhất trong khởi nghiệp kinh doanh đó chính là: Không phải là việc bạn khởi nghiệp kinh doanh, mà là tại sao bạn khởi nghiệp? Câu hỏi quan trọng nhất trong khởi nghiệp kinh doanh, không phải là bạn làm gì? Mà tại sao bạn làm điều đó? 

Khởi nghiệp kinh doanh không phải là việc bạn làm cái gì? Quan trọng nhất là tại sao bạn lại làm nó. Nói cách khác, nó có quan trọng nhất không? Phải là làm gì hoặc là làm việc gì mà là tại sao bạn làm những điều đó? Và tại sao bạn làm những việc đó. 


Nếu bạn có lý do đủ lớn để làm những gì bạn đang làm, bạn sẽ tiếp tục làm nó cho đến khi thành công. Nếu bạn có lý do đủ lớn để bạn khởi nghiệp kinh doanh, bạn cũng sẽ tiếp tục khởi nghiệp kinh doanh cho đến khi thành công. Bởi vì bạn  không có lý do để đi tiếp trong cuộc hành trình của mình, mà không phải là bởi vì ai cả có làm gì hay không. Hầu hết những nhà khởi nghiệp kinh doanh thường sẽ đến với một giai đoạn mà họ sẽ không biết làm gì? Hoặc không biết làm như thế nào, để có thể tiến lên? Và tất cả những nhà khởi nghiệp kinh doanh đều đến giai đoạn như thế. Được gọi là giai đoạn của việc không biết tiếng như thế nào và cũng không biết lui ra sao. Nhưng hầu hết những nhà kinh doanh có thể sống sót và vượt qua giai đoạn nan đề đó. Là bởi vì họ có lý do đủ lớn để khởi nghiệp kinh doanh. Có một lý do đủ lớn để họ đi tiếp tục hành trình của mình mà không bị bất kỳ những vấn đề nào bên ngoài kia thôi. Và đó là giai đoạn quan trọng nhất để họ có thể tiến lên. 

Nếu bạn có lý do đủ lớn để khởi nghiệp kinh doanh và bạn tìm ra được một lý do quan trọng nhất để bạn có thể luôn tái tạo mô hình kinh doanh của mình. Bất chấp sự thay đổi bên ngoài bất chấp những vấn đề liên quan đến việc khởi nghiệp kinh doanh của mình thành công hay thất bại. Giai đoạn phía trước bất chấp về những đối tác của bạn có thể đến và đi. Và bất chấp những khách hàng của bạn có thể phản hồi về những dịch vụ kém chất lượng. Hơn thế nữa có thể họ sẽ ra đi và không gì bất cứ lý do gì. Bởi đơn giản bạn đã phục vụ họ không đúng mục đích, hoặc đơn giản bởi vì bạn chưa đủ năng lực vào thời điểm đó để có thể phục vụ họ. Vì thế tình hình không trở nên tốt hơn và vì bất cứ lý do nào trong thời điểm ấy. Rồi những khách hàng của bạn sẽ ra đi, những cộng sự của bạn sẽ ra đi. Và thậm chí vào một thời điểm đen tối nhất bạn không biết lý do vì sao? Họ ra đi nhưng tất cả những điều đó sẽ đến và đi như những áng mây ở trên bầu trời. Điều quan trọng bạn đã tìm ra chính mình? Chính là bầu trời đó, rồi khi bạn nhận ra mình chính là bầu trời và có một lý do đủ lớn quan trọng nhất để bạn khởi nghiệp kinh doanh. Khi ấy bắt đầu với một câu hỏi tại sao??? Hỏi tại sao một cách đúng đắn hơn bao giờ hết. Bạn luôn có thể di chuyển về phía trước và trở nên thành công hơn. Nói cách khác nếu bạn có thể khởi nghiệp kinh doanh theo đúng mục đích. Bắt đầu từ mục đích quan trọng nhất của khởi nghiệp kinh doanh. Vậy chính là một câu hỏi lớn nhất, đó là câu hỏi tại sao bạn làm gì??? 

Tìm kiếm câu trả lời quan trọng nhất và bất kỳ thời điểm nào trong quá trình khởi nghiệp. Bạn nghĩ mình trở nên kém năng lượng, thì bạn luôn có thể lấy lại năng lượng của mình. Trong suốt cuộc hành trình quyển sách nhà khởi nghiệp kinh doanh theo đúng mục đích là một quyển sách được ra đời - để giúp những nhà khởi nghiệp kinh doanh - có thể lấy lại nguồn năng lượng của mình và bất kỳ thời điểm nào - khi họ rơi vào khủng hoảng. Hoặc có thể đang trên con đường tiến đến điểm thành công. Bất cứ thời điểm nào, dù bạn đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng hoặc là đang tiến nhanh trên con đường đến thành công. Bạn điều cần phải duy trì nguồn năng lượng của mình, nếu bạn rơi vào trạng thái tích cực, bạn phải quay về trạng thái cân bằng.

Nếu bạn đang di chuyển về sự thành công, bạn cần phải tái tạo và duy trì nguồn năng lượng của mình, để trở nên cân bằng - mà không quá kiêu ngạo. Nếu như kinh doanh theo đúng mục đích là một cuốn sách được ra đời để giúp những nhà khởi nghiệp kinh doanh thành công và đạt được điều họ mong muốn.Thì trong suốt hành trình của mình, tại sao chúng ta cần bắt đầu mọi thứ theo đúng mục đích hơn và cần kinh doanh theo đúng mục đích hơn, để có thể giúp cho mọi người sống từ đúng một tinh thần.

Quyển sách khởi nghiệp nhà khởi nghiệp kinh doanh theo đúng mục đích là quyển sách mà bạn đang tìm kiếm từ bấy lâu nay - để có thể bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình một cách thành công và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Monday, June 12, 2023

EVERYTHING ABOUT PUBLISHING YOUR OWN BOOKS

Royal Books - The Good Books That Change Life


EXPERIENCE TO WRITE A GOOD BOOK AND PUBLISH

 

Publishing your own book is how you bring your ideas and thoughts to the world through a published book. This is probably one of the important topics in every person's life to be able to leave a legacy for future generations.


One of the most important questions each of us asks ourselves is: “Why do we do what we do?”. If you search for the answer to the question why at least five times, you will arrive at an answer that is almost uniform for everyone in the world - that each one of us is born. create our own fortune (while we are alive) and want to create a legacy to leave for future generations (after we die).

A book published of your own is not only your own property, it is also a legacy you can leave behind for generations to come. It is because of that meaning, because of the desire to leave a legacy for future generations that human civilization was created.

What if the people of the previous generation did not think of leaving a legacy for the next generation? Don't want to think of leaving a book published, don't want to leave a car made, don't want to leave a cell phone made, do you think human civilization is create it? The answer is: “No”. That's why publishing a book (aka creating a brainchild) is so important not only to you, but to the society you're a part of. in there.

 Publishing your own book is about putting what you know - what you understand - what you have experienced and what you have been through, can help others know - can help others. understand - can help others experience and can help them achieve results so that they achieve success faster. That is the most important meaning that a book can be made of.

Publish your own book - It's one of the most important things you can see - acquire wealth in this generation and leave a legacy for generations to come.

Another meaning for you to be able to publish your own book is that in a new economy entrepreneurs are not just servants of society, but entrepreneurs are the ones who can shape society. (better) - culture creation (better). And to be able to create a (better) culture of which the business is a part, the entrepreneur must first be an entrepreneur with ideological values.

How can you share your entrepreneurial mindset (yourself) with the world? The answer is to publish your own book. Publish your own book - It is the best and almost only way for you to share your ideas with the public and thereby build a society based on cultural change . And in that sense you can completely become a cultural entrepreneur in the new era - entrepreneurs who are not only serving the world but a generation of entrepreneurs who can change the world.

So: How can you publish your own book? Of course! The question of how is always a question that worries everyone when doing something!

That's why Royal Books' Innovative Publishing Process - the solution you've been looking for for so long - can help you get what you want. want.

In publishing your own book, there are many complex processes involved and the innovative Book Publishing Process can help you Publish your own book which is “How to Write a Book” success?" - “How to help you publish your book successfully?” - And “How do you share your Thought - Culture to the world?” The innovative Book Publishing Process can help you get there.

If Publishing your own book becomes the focus of your life, an innovative Book Publishing Process can help you achieve what you've always wanted. If you are looking for some meaning in Book Publishing then Publishing your own book with the innovative Book Publishing Process can help you achieve most of what you want.

Someone who will help you Publish your own book to success work on each letter.

If you wish to publish your own book successfully. Please contact now:

Tran Trung Kien (Author - Author Advisor)

Hotline: 0902467524 viber

Website: www.trantrungkien.com - Email: trantrungkien@danhnhan.net

 

 

Sunday, June 11, 2023

CORPORATE BOOKBOARDS – LONG TERM CULTURE CHARACTERISTICS

Royal Books - The Good Books That Change Life

 

Share your self-publishing experience  - ROYAL AUTHORIZATION

 

Why does every business have to publish its own book?

This is a very good question and I think that's also why the Royal Family was born in the field of book publishing. I used to have experience working in the field of author mentoring, helping others publish successful books and publish successful books. Publishers used to ask me one thing: “Why did you enter an industry that was so regressive?”. Between 2013 and 2015, I met another publisher, who also said that no one invests much in books these days. Because not many people read books anymore, they can easily read them online. But that's not the message I had in mind. That's when I think we need to remake the book industry, or revolutionize the book industry.

 


Why do we have to remake the book industry? Because the nature of the book industry was misdirected from the beginning. How was it from the start? That is, we cannot redo a manuscript or rewrite a manuscript when it contains no intellectual property. That's why we need to remake the reading culture. Not because people don't read books anymore, but because books have to be good to read them. Just like we can't blame other people for not eating at a certain restaurant, because the food isn't good, people won't eat it. The need to eat is still there, but people don't eat at that restaurant or people don't eat because the food is not good. Likewise, the essence of the problem is not that people don't like reading books, but that the content is so bad that people don't need to read it.

 

And that's why the book culture industry is not in decline, but because, it is necessary to create good and valuable books for the community for the reading culture to develop. The book itself is the food of the soul, so why not eat it. If everyone can't fast, how can they make them fast for their souls? Not reading books is really making people hungry for the soul. We see, a society hungry for soul is worse than a society hungry for material. That is also why people think people are hungry for material things, but actually people are hungry more spiritually. because people are confused between life and living circumstances. Therefore, good books have great value in the community, and reading culture is an indispensable industry.

 

Back to the story, what value is it for businesses, for entrepreneurs to use the book as a tool for the community? The most important thing, if you want to develop people, develop markets and develop society, first and foremost provide them with soul food. If you give them soul food, then they will use what you give them. That's when the product is the tool to solve the problem. For that reason, we were born to solve problems for all business people, using the book as a tool for thinking. Thereby providing a relative knowledge system and turning all products into problem-solving tools for the market.

 

To a certain extent, we believe all businesses should publish a book of their own. Because publishing books is an opportunity for businesses to increase income, but at the same time and most importantly for businesses to increase sales. In my book, "Selling With Purpose," I share a recipe for entrepreneurs who can sell on purpose. One of the things that we can use the book as a sales tool for the right purpose is, we change the mindset of the customer. Thereby, changing the mind of customers and making customers a part of our world. And from there the product is consumed efficiently.

 

A good example in Vietnam is how Trung Nguyen built the coffee culture, how they developed franchising and we can see it as a way of doing business. Recognizing that business is a tool for social development, we will offer books as a way for customers to solve their thinking. And for that reason, we create a method, a tool that can help the market, the community and the society develop. We believe that Hoang Gia can support book publishing more effectively and better than ever. If you need a book publisher, a book publishing process or a book publishing service, Hoang Gia can help you achieve it effectively.

 

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.com – www.hoixuatban.com

 

Friday, June 9, 2023

Self-publishing books – For your outstanding success

Royal Books - The Good Books That Change Life

 Tự xuất bản sách – Cho sự thành công vượt bật của bạn - Self-publishing books – For your outstanding success


Are you looking for a self-publishing solution? And you must have the desire to self-publish your own books to take your career to the next level.

Self-publishing books in the past time has proven to be an effective method for author success, and moreover, with self-publishing, you can successfully surpass identified authors who have been published. Traditional version of the book!

So why is self-publishing such an effective publishing method that you need to adopt today?

First: Self-publishing gives you the opportunity to be “active” in the book publishing process and not to depend on other complicated forms.

Second: Self-publishing a book is really an innovative solution for you to publish a book quickly and efficiently instead of waiting years or even "decades" for the book to be unpublished.

Third: Self-publishing a book is not only an improved publishing method, it actually gives you the opportunity to become a “great author” (if you know the right way) and gives you the opportunity book publishing wherever you are and to what extent?

Fourth: Self-publishing gives you the power to decide almost 100% of your work so that you can “freely – freely” focus on writing for readers (not just writing for publishers). or publishing affiliates) – is the author's best gesture (not the "writer"), and that is also the trend of today, self-publishing is the Successful choice for everyone.

Fifth: Self-publishing will take off with the times – And if you follow the flow of the times you will have great success in the future – A new generation of young authors is born on the form of self-publishing book and a great success.

However, to be truly successful with self-publishing, you must keep the following in mind:

Firstly: Choose a partner to publish your book in a reputable way, and moreover, they are experienced in the publishing industry as well as take care of the author thoughtfully and carefully – For their own sake. will be the one to help your work succeed and more.

Second: Whatever you can do to make yourself a successful self-publisher – But seek advice from those who have come before you – who will support your self-publishing success. Because they will actually provide a better solution than you expect so that you can have even more success with self-publishing. Tran Trung Kien – An author, author consultant skilled in the field of helping successful self-published authors will bring you the best value for self-publishing to achieve success beyond expectations.

Third: To be able to successfully self-publish a book, the most important thing is that you have to be able to market - that is, you have become a "writer for readers" rather than a "writer" (in the traditional book publishing). Moreover, to really be successful in self-publishing, you have to be a PR - Advertiser - to sell your book effectively after knowing how to self-publish and self-publish successfully. Because self-publishing gives you the freedom – the right to decide, and for that reason you are also responsible – with a special obligation on the book work you publish yourself.

Fourth: Self-publishing is definitely the form of publishing of the future and if you want to publish your work, this is really the form of your choice to bring you success in the future – In when many authors are struggling with the question of how to publish a successful book? Then you've done it and done the best you can!

Finally, for any questions that need to be answered for you to successfully self-publish your book, please contact Tran Trung Kien - Author - Author advisor whose book is the top voted favorite by readers in Vietnam, will advise and answers all your questions and offers the perfect solution for your self-publishing success building on what you've already done and adding on what you haven't done so you can successfully self-publish exceed expectations.

Hotline: 090 246 7524

Email: trantrungkien@danhnhan.net

Call our hotline now!

Act now to self-publish your book for success!